همسفر کوچه های دل تنگی ام

ای همنفس ، ای تمام هستی بدان که آفتاب پر مهرت

 درآسمان قلبم هرگز غروب نخواهد کرد چرا که دیوانه وار

دوستت دارم و بدان که من عاشق ترین عاشقانت هستم .

پس جاودان بمان تا بمانم